Cho mg Na2O tan hết vào 300 ml dụng dịch NaOH 0,5M được dung dịch A. Cho dung dịch A vào 250ml dung dịch H2SO4 1M được dung dịch B trong B chứa H2SO4

Question

Cho mg Na2O tan hết vào 300 ml dụng dịch NaOH 0,5M được dung dịch A. Cho dung dịch A vào 250ml dung dịch H2SO4 1M được dung dịch B trong B chứa H2SO4 dư với nồng độ 0,2M. Tính giá trị của m và Cm của dung dịch A. Cm của muối trong dung dịch B.

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-19T18:30:14+00:00 1 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T18:32:05+00:00

  Đáp án:

   m=4,03 gam

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(N{a_2}O + {H_2}O\xrightarrow{{}}2NaOH\)

  \(2NaOH + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,25.1 = 0,25{\text{ mol;}}{{\text{V}}_{dd\;{\text{B}}}} = 300 + 250 = 550ml = 0,55{\text{ lít}}\)

  \( \to {{\text{n}}_{{H_2}S{O_4}{\text{dư}}}} = 0,55.0,2 = 0,11{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{{H_2}S{O_4}{\text{ phản ứng}}}} = 0,25 – 0,11 = 0,14{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{NaOH}} = 2{n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,14.2 = 0,28{\text{ mol}} \)

  \(\to {{\text{C}}_{M{\text{ NaOH}}}} = \frac{{0,28}}{{0,3}} = 0,933M\)

  \({n_{NaOH{\text{ ban đầu}}}} = 0,3.0,5 = 0,15{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{N{a_2}O}} = \frac{{0,28 – 0,15}}{2} = 0,065{\text{ mol}}\)

  \( \to {\text{m = 0}}{\text{,065}}{\text{.62 = 4}}{\text{,03 gam}}\)

  \({n_{N{a_2}S{O_4}}} = \frac{1}{2}{n_{NaOH}} = 0,14{\text{ mol}} \to {{\text{C}}_{M{\text{N}}{{\text{a}}_2}S{O_4}}} = \frac{{0,14}}{{0,55}} = 0,254M\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )