Cho mình xin đáp án bài này với ạ: Cho 12,0 gam Mg tác dụng với HNO3 vừa đủ thì thu được 4,48 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch A, cô cạn cẩn thận dung

Question

Cho mình xin đáp án bài này với ạ: Cho 12,0 gam Mg tác dụng với HNO3 vừa đủ thì thu được 4,48 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch A, cô cạn cẩn thận dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan

in progress 0
Katherine 4 tháng 2021-08-12T07:20:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:21:50+00:00

  Đáp án: $78g$

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{NO}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2(mol)$

  $n_{Mg}=\dfrac{12}{24}=0,5(mol)$

  $\Rightarrow n_{Mg(NO_3)_2}=0,5(mol)$

  Bảo toàn e:

  $2n_{Mg}=3n_{NO}+8n_{NH_4NO_3}$

  $\Rightarrow n_{NH_4NO_3}=0,05(mol)$

  $\to m_{\text{muối}}=0,05.80+0,5.148=78g$

  0
  2021-08-12T07:21:52+00:00

  Đáp án:

  \({m_m} = 78g\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{Mg}} = \dfrac{{12}}{{24}} = 0,5mol\\
  {n_{NO}} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2mol\\
  3Mg + 8HN{O_3} \to 3Mg{(N{O_3})_2} + 2NO + 4{H_2}O(1)\\
  {n_{Mg}} > \dfrac{3}{2}{n_{NO}}\\
   \Rightarrow \text{Phản ứng tạo ra muối }N{H_4}N{O_3}\\
  4Mg + 10HN{O_3} \to 4Mg{(N{O_3})_2} + N{H_4}N{O_3} + 3{H_2}O(2)\\
  {n_{Mg{{(N{O_3})}_2}}} = {n_{Mg}} = 0,5mol\\
  {m_{Mg{{(N{O_3})}_2}}} = 0,5 \times 148 = 74g\\
  {n_{Mg(1)}} = \dfrac{3}{2} \times {n_{NO}} = 0,3mol\\
  {n_{Mg(2)}} = 0,5 – 0,3 = 0,2mol\\
  {n_{N{H_4}N{O_3}}} = \dfrac{{{n_{Mg(2)}}}}{4} = \frac{{0,2}}{4} = 0,05mol\\
  {m_{N{H_4}N{O_3}}} = 0,05 \times 80 = 4g
  \end{array}\)

  \({m_m} = 74 + 4 = 78g\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )