Cho: $n \vdots 2$ $m \vdots 3$ Hãy tính $\frac{n+m}{n-m}$ $A.-5$ $B.1$ $C.3$ $D.9$

Question

Cho:
$n \vdots 2$
$m \vdots 3$
Hãy tính $\frac{n+m}{n-m}$
$A.-5$ $B.1$ $C.3$ $D.9$

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-09-07T11:23:20+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:24:47+00:00

  Đáp án : A : -5 

  Giải thích : Ta có : n chia hết cho 2 => n = 2

                               m chia hết cho 3 => m= 3

  Vậy $\frac{n+m}{n-m}$ = $\frac{2+3}{2-3}$ = $\frac{5}{-1}$ = -5

  Vậy đáp án phải chọn là A

                               

  0
  2021-09-07T11:24:56+00:00

  Ta có: $n\vdots 2⇒n=2k$ 

  $m\vdots 3⇒m=3k$

  Thay vào, ta được:

  $\frac{2k+3k}{2k-3k}=$ $\frac{5k}{-k}=-5$ 

  ⇒ Chọn A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )