Cho phương trình : $x^{2}$ -4(m+1)x+ $4m^{2}$ -2m-1=0 (1) a , giải phương trình (1) khi m=2 b , với giá trị nào của m thì phương trình (1) có 2 nghiệ

Question

Cho phương trình : $x^{2}$ -4(m+1)x+ $4m^{2}$ -2m-1=0 (1)
a , giải phương trình (1) khi m=2
b , với giá trị nào của m thì phương trình (1) có 2 nghiệm $x_{1}$ ,$x_{2}$ thỏa mãn $x_{1}$+2 $x_{2}$+ $x_{1}$ $x_{2}$ =$4m^{2}$ +3
vui lòng không spam ạ , nếu lời giải hay em cho câu trả lời hay nhất và 5* ạ .

in progress 0
Emery 4 tuần 2021-08-13T13:45:54+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:47:48+00:00

  Đáp án:

  \(\left[ \begin{array}{l}
  m = \dfrac{1}{8}\\
  m =  – \dfrac{1}{2}
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)Thay:m = 2\\
  Pt \to {x^2} – 12x + 11 = 0\\
   \to \left( {x – 11} \right)\left( {x – 1} \right) = 0\\
   \to \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {x = 11}\\
  {x = 1}
  \end{array}} \right.\\
  b)\Delta ‘ = 4\left( {{m^2} + 2m + 1} \right) – 4{m^2} + 2m + 1\\
   = 4{m^2} + 8m + 4 – 4{m^2} + 2m + 1\\
   = 10m + 5
  \end{array}\)

  Để phương trình có nghiệm

  \(\begin{array}{l}
   \to \Delta ‘ \ge 0\\
   \to 10m + 5 \ge 0\\
   \to m \ge  – \dfrac{1}{2}\\
   \to \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {x = 2\left( {m + 1} \right) + \sqrt {10m + 5} }\\
  {x = 2\left( {m + 1} \right) – \sqrt {10m + 5} {\rm{\;}}}
  \end{array}} \right.\\
  Vi – et:\left\{ \begin{array}{l}
  {x_1} + {x_2} = 4m + 4\\
  {x_1}{x_2} = 4{m^2} – 2m – 1
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Theo định lý Vi-et:

  \(\begin{array}{l}
  Có:{x_1} + 2{x_2} + {x_1}{x_2} = 4{m^2} + 3\\
   \to {x_1} + {x_2} + {x_2} + {x_1}{x_2} = 4{m^2} + 3\\
   \to \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {4m + 4 + 2\left( {m + 1} \right) + \sqrt {10m + 5} {\rm{ \;}} + 4{m^2} – 2m – 1 = 4{m^2} + 3}\\
  {4m + 4 + 2\left( {m + 1} \right) – \sqrt {10m + 5} {\rm{ \;}} + 4{m^2} – 2m – 1 = 4{m^2} + 3}
  \end{array}} \right.\\
   \to \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {6m + 6 + \sqrt {10m + 5} {\rm{ \;}} = 2m + 4}\\
  {6m + 6 – \sqrt {10m + 5} {\rm{ \;}} = 2m + 4}
  \end{array}} \right.\\
   \to \sqrt {10m + 5} {\rm{ \;}} = 4m + 2\\
   \to 10m + 5 = 16{m^2} + 16m + 4\\
   \to 16{m^2} + 6m – 1 = 0\\
   \to \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {m = \dfrac{1}{8}}\\
  {m = {\rm{ \;}} – \dfrac{1}{2}}
  \end{array}} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )