Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của AB và E thuộc AC sao cho EC = 2EA. Hãy xác định điểm M thỏa mãn: 5 AC – 3 BC +12 MA = 0 (có dấu vecto nha)

Question

Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của AB và E thuộc AC sao cho EC = 2EA. Hãy xác định điểm M thỏa mãn: 5 AC – 3 BC +12 MA = 0 (có dấu vecto nha)

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-07-27T04:43:55+00:00 1 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:45:50+00:00

  Đáp án:

  M là trung điểm EI.

  Giải thích các bước giải:

  Gọi K là trung điểm EI.

  Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = 2\overrightarrow {AI} ,\overrightarrow {AC}  = 3\overrightarrow {AE} \)

  Khi đó

  \(\begin{array}{l}5\overrightarrow {AC}  – 3\overrightarrow {BC}  + 12\overrightarrow {MA}  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow 5\overrightarrow {AC}  – 3.\left( {\overrightarrow {AC}  – \overrightarrow {AB} } \right) + 12\overrightarrow {MA}  = \overrightarrow 0 \\ \Leftrightarrow 2\overrightarrow {AC}  + 3\overrightarrow {AB}  + 12\overrightarrow {MA}  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow 6\overrightarrow {AE}  + 6\overrightarrow {AI}  + 12\overrightarrow {MA}  = \overrightarrow 0 \\ \Leftrightarrow 6\left( {\overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {AI} } \right) + 12\overrightarrow {MA}  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow 12\overrightarrow {AK}  + 12\overrightarrow {MA}  = \overrightarrow 0 \\ \Leftrightarrow \overrightarrow {MA}  =  – \overrightarrow {AK}  \Leftrightarrow \overrightarrow {AM}  = \overrightarrow {AK} \end{array}\)

  Vậy $M \equiv K$ là trung điểm của EI.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )