Cho tam giác ABC , từ A , B , C dựng 3 vec tơ tùy ý vec tơ AA’ , vec tơ BB’ , vec tơ CC’ CMR : vec tơ AA’ + vec tơ BB’ + vec tơ CC’ = vec tơ BA’ + vec

Question

Cho tam giác ABC , từ A , B , C dựng 3 vec tơ tùy ý vec tơ AA’ , vec tơ BB’ , vec tơ CC’
CMR : vec tơ AA’ + vec tơ BB’ + vec tơ CC’ = vec tơ BA’ + vec tơ CB’ + vec tơ AC’

in progress 0
Claire 2 tuần 2021-07-12T10:37:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:38:31+00:00

  Ta có:

  `vec{AA’} + vec{BB’} + vec{CC’}`

  `= vec{AB} + vec{BA’} + vec{BC} + vec{CB’} + vec{CA} + vec{AC’}`

  `= vec{BA’} + vec{CB’} + vec{AC’} + (vec{AB} + vec{BC} + vec{CA})`

  `= vec{BA’} + vec{CB’} + vec{AC’} + vec{0}`

  `= vec{BA’} + vec{CB’} + vec{AC’}`

                      

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )