cho tam giác ABC, vuông tại A, đường cao AH. Cho AB = 6cm, BC = 10cm. Tính AC , AH , BH , CH (giúp mình với, 21h15′ mình phải gửi bài cho cô rồi) làm

Question

cho tam giác ABC, vuông tại A, đường cao AH. Cho AB = 6cm, BC = 10cm. Tính AC , AH , BH , CH
(giúp mình với, 21h15′ mình phải gửi bài cho cô rồi) làm đúng mới được ctlhn nha ><

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-08-05T15:51:21+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:52:36+00:00

  Xét ΔABC vuông ta có:

  +) BC²=AB²+AC² (ĐL Pytago)

  ⇒ AC²=BC²-AB²=10²-6²=64

  ⇒ AC=8(cm)

  +) AH.BC=AB.AC (Hệ thức lượng)

  ⇒ AH=(AB.AC)/BC=(6.8)/10=4,8(cm)

  +) AB²=BH.BC (Hệ thức lượng)

  ⇒ BH=AB²/BC=6²/10=3,6(cm)

  +) AH²=BH.HC (Hệ thức lượng)

  ⇒ HC=AH²/BH=4,8²/3,6=6,4(cm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )