Cho tam giác vuông ABC có AB=6a và AC=8a . Tính dtxq và thể tích hình nón tạo bởi tam giác ABC quay quanh AC

Question

Cho tam giác vuông ABC có AB=6a và AC=8a . Tính dtxq và thể tích hình nón tạo bởi tam giác ABC quay quanh AC

in progress 0
Lyla 7 giờ 2021-09-20T08:52:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T08:53:35+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

  Độ dài đường sinh của hình nón là:

  l = √AB² + AC² = √(6a)² + (8a)² = 10a

  Diện tích xung quanh của hình nón là :

  Sxq = π.r.l = π.6a.10a = 60a²π 

  Thể tích của hình nón là :

  V = 1/3.π.r².h = 1/3.π.(6a)².8a = 96a²π

   

  0
  2021-09-20T08:53:38+00:00

  Độ dài đường sinh:

  $l=\sqrt{r^2+h^2}=\sqrt{36a^2+64a^2}=10a$

  Diện tích xung quanh:

  $S_{xq}= r\pi.l=60a^2\pi$

  Thể tích:

  $V=\frac{1}{3}r^2\pi.h=\frac{1}{3}.36a^2\pi.8a= 96a^3\pi$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )