Cho từ từ dd chứa a mol NaOH vào dd chứa b mol H3PO4, thu được m g muối. TÍnh m theo a và b

Question

Cho từ từ dd chứa a mol NaOH vào dd chứa b mol H3PO4, thu được m g muối. TÍnh m theo a và b

in progress 0
Mary 8 phút 2021-09-15T19:54:53+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:56:21+00:00

  Đặt $T=\dfrac{a}{b}$

  * Khi $T=1$:

  $\Rightarrow$ chỉ tạo $NaH_2PO_4$ (b mol)

  $\Rightarrow m=120b(g)$

  * Khi $T=2$:

  $\Rightarrow$ chỉ tạo $Na_2HPO_4$ (b mol)

  $\Rightarrow m=142b(g)$

  * Khi $T\ge 3$

  $\Rightarrow $ chỉ tạo $Na_3PO_4$ (b mol)

  $\Rightarrow m=164b(g)$ 

  * Khi $T<1$: 

  $\Rightarrow$ chỉ tạo $NaH_2PO_4$ (a mol)

  $\Rightarrow m=120a(g)$

  * Khi $1<T<2\Rightarrow 120b<m<142b$

  * Khi $2<T<3\Rightarrow 142b<m<164b$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )