cho xúc tác V2O5 vào hỗn hợp X gồm SO3 và O2 ,nung nóng sau một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm 3 khí . biêt rằng tỉ khối X so với H2 là 24 và tỉ khố

Question

cho xúc tác V2O5 vào hỗn hợp X gồm SO3 và O2 ,nung nóng sau một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm 3 khí . biêt rằng tỉ khối X so với H2 là 24 và tỉ khối Y so với h2 là 30. tính thành phần % theo thể tích của các khí trong hh X ,Y

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-10-22T23:58:27+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T00:00:11+00:00

  $2SO_2 + O_2 \buildrel{{t^o, V_2O_5}}\over\rightleftharpoons 2SO_3$

  $\overline{M}_X= 24.2=48$

  Gọi a, b là mol SO2, O2

  => $\frac{64a+32b}{a+b}= 48$

  $\Leftrightarrow 16a= 16b$ 

  Giả sử $a=b=1$ 

  $\%V_{SO_2}= \%V_{SO_3}= \frac{1.100}{1+1}= 50\%$ 

  $m_X= m_Y= 1.64+ 1.32= 96g$

  $\overline{M}_Y= 30.2=60$

  => $n_Y= \frac{96}{60}= 1,6 mol$

  Gọi 2x, x là mol SO2, O2 phản ứng 

  => Y gồm 1-2x mol SO2, 1-x mol O2, 2x mol SO3 

  => $1-2x+1-x+2x=1,6$

  $\Leftrightarrow x=0,4$ 

  Y gồm 0,2 mol SO2, 0,6 mol O2, 0,8 mol SO3 

  $\%V_{SO_2}= \frac{0,2.100}{0,2+0,6+0,8}= 12,5\%$

  $\%V_{O_2}= \frac{0,6.100}{1,6}= 37,5\%$

  $\%V_{SO_3}= 50\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )