( CHỌN VÀ GIẢI THÍCH ) Câu 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học là: A. nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác B. nồng độ, áp suất và diện tích bề m

Question

( CHỌN VÀ GIẢI THÍCH )
Câu 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học là:
A. nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác
B. nồng độ, áp suất và diện tích bề mặt
C. nồng độ, nhiệt độ và áp suất
D. áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác
Câu 2: Để phân biệt khí SO2 và khí H2S ta sử dụng chất nào sau đây?
A. Quỳ tím
B. dung dịch CuCl2
C. dung dịch NaOH
D. dung dịch HCl
Câu 3: Dãy chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch HCl?
A. Na2CO3, Fe, Cu, AgNO3
B. Fe, CuO, AgNO3, Ag
C. Cu, FeO, BaSO4, Na
D. CuO, Na2CO3, Fe, AgNO3
Câu 4: Tính chất hóa học của đơn chất clo là
A. chỉ thể hiện tính khử
B. không thể hiện tính chất nào
C. chỉ thể hiện tính oxi hóa
D. tính khử và tính oxi hóa
Câu 5: Tính chất hóa học của đơn chất oxi là
A. chỉ thể hiện tính khử
B. không thể hiện tính chất nào
C. chỉ thể hiện tính oxi hóa
D. tính khử và tính oxi hóa

in progress 0
aihong 15 phút 2021-10-12T02:08:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:09:28+00:00

  câu 1:b

  câu 2:c

  câu 3:a

  câu 4:b

  câu 5:a

   

  0
  2021-10-12T02:10:03+00:00

  Câu 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học là:

  A. nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác

  B. nồng độ, áp suất và diện tích bề mặt

  C. nồng độ, nhiệt độ và áp suất

  D. áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác

  ⇒câu này ko cần giải thích(lý thuyết)

  Câu 2: Để phân biệt khí SO2 và khí H2S ta sử dụng chất nào sau đây?

  A. Quỳ tím

  B. dung dịch CuCl2

  C. dung dịch NaOH

  D. dung dịch HCl

  H2S tạo kết tủa đen với CuCl2.

     H2S + CuCl2 → CuS + 2HC1

  Câu 3: Dãy chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch HCl?

  A. Na2CO3, Fe, Cu, AgNO3

  B. Fe, CuO, AgNO3, Ag

  C. Cu, FeO, BaSO4, Na

  D. CuO, Na2CO3, Fe, AgNO3

  Câu 4: Tính chất hóa học của đơn chất clo là

  A. chỉ thể hiện tính khử

  B. không thể hiện tính chất nào

  C. chỉ thể hiện tính oxi hóa

  D. tính khử và tính oxi hóa

  Câu 5: Tính chất hóa học của đơn chất oxi là

  A. chỉ thể hiện tính khử

  B. không thể hiện tính chất nào

  C. chỉ thể hiện tính oxi hóa

  D. tính khử và tính oxi hóa

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )