chứng minh rằng mỗi số dưới đây là bình phương của một số tự nhiên a/A= 99….900…025 n n b/ B= 99…9800…01

Question

chứng minh rằng mỗi số dưới đây là bình phương của một số tự nhiên
a/A= 99….900…025
n n
b/ B= 99…9800…01
n n
c/ C= 44…488…89
n n-1
d/ D= 11…122…25
n n+1

in progress 0
Nevaeh 2 tuần 2021-08-28T07:42:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:43:45+00:00

  a, A = 99…9 . 10n+2 + 25

  = (10n – 1).10n+2 + 25

  = 102n+2  10n+2 + 25

  = (10n+1² – 2.5.10n+1 + 5²

  = (10n+1 – 5)²

  b, B = 99…9 . 10n+2 + 8.10n+1 + 1

  = (10n – 1).10n+2 + 8.10n+1 + 1

  = 102n+2 – 10.10n+1 + 8.10n+1 + 1

  = 102n+2 – 2.10n+1 + 1

  = (10n+1 – 1)²

  c, C = 44…4 . 10n + 88…8 . 10 + 9

  = 49.(10n – 1).10n + 89.(10n−1 – 1).10 + 9

  = 49102n−4910n+8910n−809+9

  = 49102n+4910n+19

  = [13(2.10n+1)]2

  d, D = 19.(10n−1).10n+2+29.(10n+1−1).10+5

  = 19.102n+2−19.10n+2+29.10n+2−209+5

  = 19.102n+2+109.10n+1+259

  = 

  0
  2021-08-28T07:44:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a, A = 99…9 . \({10^{n + 2}}\) + 25

  = (\({10^n}\) – 1).\({10^{n + 2}}\) + 25

  = \({10^{2n + 2}}\) – \({10^{n + 2}}\) + 25

  = (\({10^{n + 1}}\)² – 2.5.\({10^{n + 1}}\) + 5²

  = (\({10^{n + 1}}\) – 5)²

  b, B = 99…9 . \({10^{n + 2}}\) + 8.\({10^{n + 1}}\) + 1

  = (\({10^n}\) – 1).\({10^{n + 2}}\) + 8.\({10^{n + 1}}\) + 1

  = \({10^{2n + 2}}\) – 10.\({10^{n + 1}}\) + 8.\({10^{n + 1}}\) + 1

  = \({10^{2n + 2}}\) – 2.\({10^{n + 1}}\) + 1

  = (\({10^{n + 1}}\) – 1)²

  c, C = 44…4 . \({10^n}\) + 88…8 . 10 + 9

  = \(\frac{4}{9}\).(\({10^n}\) – 1).\({10^n}\) + \(\frac{8}{9}\).(\({10^{n – 1}}\) – 1).10 + 9

  = \(\frac{4}{9}{10^{2n}} – \frac{4}{9}{10^n} + \frac{8}{9}{10^n} – \frac{{80}}{9} + 9\)

  = \(\frac{4}{9}{10^{2n}} + \frac{4}{9}{10^n} + \frac{1}{9}\)

  = \({{\rm{[}}\frac{1}{3}({2.10^n} + 1){\rm{]}}^2}\)

  d, D = \(\frac{1}{9}.({10^n} – 1){.10^{n + 2}} + \frac{2}{9}.({10^{n + 1}} – 1).10 + 5\)

  = \(\frac{1}{9}{.10^{2n + 2}} – \frac{1}{9}{.10^{n + 2}} + \frac{2}{9}{.10^{n + 2}} – \frac{{20}}{9} + 5\)

  = \(\frac{1}{9}{.10^{2n + 2}} + \frac{{10}}{9}{.10^{n + 1}} + \frac{{25}}{9}\)

  = \({{\rm{[}}\frac{1}{3}({10^{n + 1}} + 5){\rm{]}}^2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )