CM: S=$\frac{1}{2^{2}}$+$\frac{1}{3^{2}}$+$\frac{1}{4^{2}}$+…+ $\frac{1}{2020^{2}}$<1

Question

CM:
S=$\frac{1}{2^{2}}$+$\frac{1}{3^{2}}$+$\frac{1}{4^{2}}$+…+ $\frac{1}{2020^{2}}$<1

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-11T05:18:21+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T05:20:20+00:00

  Đáp án:+Giải thích các bước giải:

  S=$\frac{1}{2^{2}}$+$\frac{1}{3^{2}}$+$\frac{1}{4^{2}}$+…+ $\frac{1}{2020^{2}}$

  Ta có:

  + $\frac{1}{2^{2}}$<$\frac{1}{1.2}$

  + $\frac{1}{3^{2}}$<$\frac{1}{2.3}$

  + $\frac{1}{4^{2}}$<$\frac{1}{3.4}$

  + …………………….

  +$\frac{1}{2020^{2}}$<$\frac{1}{2019.2020}$

  S<$\frac{1}{1.2}$+$\frac{1}{2.3}$+$\frac{1}{3.4}$+…+$\frac{1}{2019.2020}$<1

  S<1-$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{3}$-$\frac{1}{4}$+…+$\frac{1}{2019}$-$\frac{1}{2020}$

  S<1-$\frac{1}{2020}$<1

  S<$\frac{2019}{2020}$<1

  =>S<1 (ĐPCM)

  Xin ctrl hay nhất 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )