Có anh chị nào rảnh làm hộ em bài ạ cho em lời giải thích nha B1: 1/2+1/3+1/4 (27,09+258,91)×25,4 B2: tìm y 52×(y:78)=3380 B3: một người thợ làm tron

Question

Có anh chị nào rảnh làm hộ em bài ạ cho em lời giải thích nha
B1: 1/2+1/3+1/4
(27,09+258,91)×25,4
B2: tìm y 52×(y:78)=3380
B3: một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8h thì làm được 112 sản phẩm. Hỏi người thợ đó làm trong3 ngày mỗi ngày làm 9h thì làm được bao nhiêu sản phẩm cùng loại

in progress 0
Bella 5 ngày 2021-09-01T03:26:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:28:34+00:00

  Đáp án:

  B1:

  $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{4}$

  = $\frac{6}{12}$ + $\frac{4}{12}$ + $\frac{3}{12}$ 

  = $\frac{10}{12}$ + $\frac{3}{12}$

  = $\frac{13}{12}$

  (27,09 + 258,91) × 25,4

  = 286 × 25,4

  = 7264,4.

  B2:

  52 × (y : 78) = 3380

             y : 78 = 3380 : 52

             y : 78 = 65

                    y = 65 × 78

                    y = 5070.

  B3:

  Số giờ người thợ làm trong hai ngày là:

       8 × 2 = 16 (giờ)

  Trong một giờ người thợ đó làm được số sản phẩm là:

      112 : 16 = 7 (sản phẩm)

  Số giờ người thợ làm trong ba ngày, mỗi ngày làm 9 giờ là:

      9 × 3 = 27 (giờ)

  Người thợ đó làm trong ba ngày, mỗi ngày làm 9 giờ thì được số sản phẩm là:

     7 × 27 = 189 (sản phẩm)

              Đáp số: 189 sản phẩm

  0
  2021-09-01T03:28:48+00:00

  Ờ chị rảnh này :))

  `1/2 + 1/3 + 1/4 `

  = `6/12 + 4/12 + 3/12`

  = `13/12`

  `( 27,09 + 258,91 )` × `25,4`

  = `286` x `25,4`

  = `7264,4`

  Bài 2 :

  `52` × `( y : 78 ) = 3380`

  `y : 78 = 3380 : 52`

  `y : 78 = 65`

  `y = 65` x `78`

  y = `5070`

  Bài 3 :

  Số giờ người thợ làm được là :    

  2 x 8 = 16 ( giờ )

  1 giờ làm trong 3 ngày là : 

  `112 : 16 = 7` ( sản phẩm )

  Số giờ làm trong 3 ngày là :     

  `9` x `3 = 27` ( giờ )

  Số sản phẩm làm được là :   

  `27` x `7 = 189` ( sản phẩm )
  Đáp Số : 189 sản phẩm.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )