Có các chất: MnO2, FeO, Ag, CaCO3, C, AgNO3. Số chất tác dụng được với dung dịch HCl là A. 4 B. 6 C. 3 D. 5

Question

Có các chất: MnO2, FeO, Ag, CaCO3, C, AgNO3. Số chất tác dụng được với dung dịch HCl là
A. 4 B. 6 C. 3 D. 5

in progress 0
Maya 1 năm 2021-10-01T02:15:11+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:16:34+00:00

  Đáp án:

  Có các chất: MnO2, FeO, Ag, CaCO3, C, AgNO3. Số chất tác dụng được với dung dịch HCl là

  A. 4 

  B. 6

  C. 3

  D. 5

  0
  2021-10-01T02:16:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A.4

   số chất tác dụng với dd Hcl là MnO2; AgNO3 ; CaCO3; Feo

  MnO2+4HClMnCl2+Cl2+2H2O

  FeO+2HClFeCl2+H2O

  HCl+AgNO3AgCl+HNO3

  CaCO3+2HC→CaCl2+CO2↑+H2O

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )