có hai nhóm tế bào mầm. nhóm 11 nguyên phân 3 đợt tạo thành các tế bào sinh tinh các tế bào này đều giảm phân tạo thành 64 tinh trùng. nhóm 2 nguyên p

Question

có hai nhóm tế bào mầm. nhóm 11 nguyên phân 3 đợt tạo thành các tế bào sinh tinh các tế bào này đều giảm phân tạo thành 64 tinh trùng. nhóm 2 nguyên phân 3 đợt tạo thành các tế bào sinh trứng, các tế bào này đều giảm phân tạo thành 32 trứng a)xác định số tế bào sinh tinh và sinh trứng b) xác định tế bào mầm của mỗi nhóM

in progress 0
Cora 1 năm 2021-11-26T10:19:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:20:23+00:00

  Đáp án:

  – Số tế bào sinh tinh là:

  64 : 4 = 16 tế bào

  – Gọi số tế bào mầm của nhóm 1 là a

  a × $2^{3}$ = 16

  → a = 2

  ⇒ Nhóm 1 có 2 tế bào ban đầu

  – Số tế bào trứng là:

  32 : 1 = 32 tế bào

  – Gọi số tế bào mầm của nhóm 2 là b

  b × $2^{3}$ = 32

  → b = 4

  ⇒ Nhóm 2 có 4 tế bào ban đầu

   

  0
  2021-11-26T10:20:25+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  64 tinh trùng <= 16 tế bào sinh tinh <= x tế bào mầm ngphân tạo: x. 2^3 = 16 => x= 2

  32 trứng <= 32 tế bào sinh trứng <= y tế bào mầm ngphan tạo y. 2^3 = 32 => y = 4

  a. 16/ 32

  b. 2/4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )