Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl. a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển đổi hóa học.

Question

Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.
a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển đổi hóa học.
b) Viết các phương trình hóa học cho dãy chuyển đổi hóa học ở câu a.

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-07-11T13:56:30+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:57:32+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Na \to N{a_2}O \to NaOH \to N{a_2}C{O_3} \to N{a_2}S{O_4} \to NaCl\\
  b)\\
  4Na + {O_2} \to 2N{a_2}O\\
  N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\\
  2NaOH + C{O_2} \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\\
  N{a_2}C{O_3} + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + C{O_2} + {H_2}O\\
  N{a_2}S{O_4} + BaC{l_2} \to BaS{O_4} + NaCl
  \end{array}\)

   

  0
  2021-07-11T13:58:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a,Dãy chuyển đổi các chất đã cho :

   ->  ->->  ->-> 

  b, Các phương trình hóa học:

  (1) 4Na +  → 2

   + → 2NaOH

  (3) 2NaOH +    + 

   +    + + H2O

   +    + 2NaCl.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )