Có thể thực hiện các chuyển hóa sau (nếu có viết PTHH minh họa) 1. Oxit axit → axit 2. Oxitba zơ → ba zơ 3. Oxit ba zơ → muối 4. Oxit axit → muối 5

Question

Có thể thực hiện các chuyển hóa sau (nếu có viết PTHH minh họa)
1. Oxit axit → axit
2. Oxitba zơ → ba zơ
3. Oxit ba zơ → muối
4. Oxit axit → muối
5. muối → ba zơ
6. Muối → muối
7. Muối →axit
8. Axit → oxit axit
9. oxit bazơ → oxit axit
10. Kim loại → oxit axit
11. Axit → bazơ

in progress 0
Valerie 2 tuần 2021-07-08T18:20:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:21:21+00:00

  1.

  $SO_3+H_2O\xrightarrow{}H_2SO_4$
  $CO_2+H_2O⇄H_2CO_3$

  2.

  $Na_2O+H_2O\xrightarrow{}2NaOH$

  $CaO+H_2O\xrightarrow{}Ca(OH)_2$

  3.

  $CaO+2HCl\xrightarrow{}CaCl_2+H_2O$

  $Na_2O+CO_2\xrightarrow{t^o}Na_2CO_3$

  4.

  $CaO+CO_2\xrightarrow{t^o}CaCO_3$
  $SO_2+NaOH\xrightarrow{}NaHSO_3$

  5.

  $K_2SO_3+Ca(OH)_2\xrightarrow{}2KOH+CaCO_3↓$

  $MgSO_4+Ba(OH)_2\xrightarrow{}Mg(OH)_2↓+BaSO_4↓$

  6.

  $CaCl_2+K_2CO_3\xrightarrow{}CaCO_3+2KCl$

  $AgNO_3+KCl\xrightarrow{}AgCl↓+KNO_3$

  7.

  $AgNO_3+HCl\xrightarrow{}AgCl↓+HNO_3$
  $BaCl_2+H_2SO_4\xrightarrow{}BaSO_4+2HCl$

  8.

  $NaHCO_3+HCl\xrightarrow{}NaCl+H_2O+CO_2$

  $CaCO_3+2HCl\xrightarrow{}CaCl_2+CO_2+H_2O$

  9.

  $FeO+CO\xrightarrow{t^o}Fe+CO_2$

  $CuO+H_2\xrightarrow{t^o}Cu+H_2O$

  10.

  $Cu+2H_2SO_4(đ)\xrightarrow{}CuSO_4+SO_2+2H_2O$

  $Fe+6HNO_3(đ)\xrightarrow{}Fe(NO_3)_3+3NO_2+3H_2O$

  11.

  $NaAlO_2+CO_2+H_2O\xrightarrow{}NaHCO_3+Al(OH)_3$ 
  ($H_2O+CO_2⇄H_2CO_3$)

  0
  2021-07-08T18:21:42+00:00

  1. SO3+H2O→H2SO4

  2. CaO+H2O→Ca(OH)2

  3. CaO+CO2→CaCO3

  4. BaO+CO2→BaCO3

  5. 2NaOH+MgCl2→Mg(OH)2+2NaCl

  6. BaCl2+Na2SO4→BaSO4+2NaCl

  7. BaCl2+H2SO4→BaSO4+2HCl

  8. Na2SO3+2HCl→2NaCl+H2O+SO2

  9. CuO+CO→Cu+CO2 (nhiệt độ)

  10. S+O2→SO2 (nhiệt độ)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )