Công thức phân tử dạng tổng quát của este mạch hở tạo bởi axit no đơn chức và ancol không no, có 1 liên kết đôi, đơn chức là A. CnH2n-2O2 B. CnH2nO2

Question

Công thức phân tử dạng tổng quát của este mạch hở tạo bởi axit no đơn chức và ancol không no, có 1 liên kết đôi, đơn chức là
A. CnH2n-2O2
B. CnH2nO2
C. CnH2n-4O2
D. CnH2n+1O2

in progress 0
Hailey 4 tuần 2021-07-09T22:59:06+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:00:44+00:00

  Đáp án:

   \(A\)

  Giải thích các bước giải:

   Este no đơn chức có dạng \(C_aH_{2a+1}COOH\)

  Ancol không no có 1 liên kết đôi có dạng \(C_bH_{2b-1}OH\)

  Phản ứng tạo thành este:

  \({C_a}{H_{2a + 1}}COOH + {C_b}{H_{2b – 1}}OH\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{t^o}}}{C_a}{H_{2a + 1}}COO{C_b}{H_{2b – 1}} + {H_2}O\)

  Este tạo ra có thể viết dưới dạng CTPT là

  \(C_{a+b+1}H_{2a+2b}O_2\)

  Đặt \(a+b=n\) suy ra

  \(C_nH_{2n-2}O_2\)

  0
  2021-07-09T23:01:01+00:00

  Đáp án: A

   

  Giải thích các bước giải:

  Este tạo thành có k = 2 (một liên kết π trong C=O và một liên kết π  của C=C); va có  2 oxi

  => CTTQ: CnH2n + 2 – 2kO2  <=>  CnH2n – 2O2 (do k = 2).

  Ancol no nhỏ nhất có 1C, axit nhỏ nhất có liên kết C=C có 3C => n ≥ 4.

  Vậy công thức của este cần tìm là  CnH2n – 2O2 (n ≥ 4).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )