Crispy chocolate 176g x 9 MM chocolate 95g x 5 Bounty 170g x5 Kisses chocolate 320g x 3 Kitkat original 135g x 10 Kitkat orange 135g x 5 Kikat cookies

Question

Crispy chocolate 176g x 9
MM chocolate 95g x 5
Bounty 170g x5
Kisses chocolate 320g x 3
Kitkat original 135g x 10
Kitkat orange 135g x 5
Kikat cookies 140g x 5
Dark kitkat 45g x 9
Ferrero rocher 270g x 2
Twix 190g x 5
Mars 170g x 5
Ra nhiêu kg

in progress 0
Lydia 1 tuần 2021-08-29T14:59:13+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T15:00:16+00:00

  $\text{Crispy chocolate 176 g x 9 = 1584 g = 1,584 kg}$

  $\text{MM chocolate 95 g x 5 = 475 g = 0,475 kg}$

  $\text{Bounty 170 g x 5 = 850 g = 0,85 kg}$

  $\text{Kisses chocolate 320 g x 3 = 960 g = 0,96 kg}$

  $\text{Kitkat original 135 g x 10 = 1350 g = 1,35 kg}$

  $\text{Kitkat orange 135 g x 5 = 657 g = 0,675 kg}$

  $\text{Kikat cookies 140 g x 5 = 700 g = 0,7 kg}$

  $\text{Dark kitkat 45 g x 9 = 405 g = 0,405 kg}$

  $\text{Ferrero rocher 270 g x 2 = 540 g = 0,54 kg}$

  $\text{Twix 190 g x 5 = 950 g = 0,95 kg}$

  $\text{Mars 170 g x 5 = 850 g = 0,85 kg}$

  $\text{Tổng cộng: 9339 g = 9,339 kg}$

  0
  2021-08-29T15:00:25+00:00

  Crispy chocolate 176g x 9=1584 g

  MM chocolate 95g x 5=475 g

  Bounty 170g x5=850 g

  Kisses chocolate 320g x 3=960 g

  Kitkat original 135g x 10=1350 g

  kitkat orange 135 x 5=675 g

  Kitkat cookies 140 x 5=700g

  Dark Kitkat 45g x 9=405 g

  Ferrero rocher 270g x 2=540 g

  Twix 190 x5=950 g

  Mars 170g x 5=850 g

  Tổng: 9339g=9,339 kg

  Cái này như công thức làm bánh ý nhỉ?

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )