Cv 1 cái hồ hình tròn là 25,12 m ,xung quanh hồ người ta làm 1 con đường rộng 1m . Tính diện tích con đường.

Question

Cv 1 cái hồ hình tròn là 25,12 m ,xung quanh hồ người ta làm 1 con đường rộng 1m . Tính diện tích con đường.

in progress 0
Jade 1 tuần 2021-10-08T08:06:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T08:07:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bán kính của cái hồ hình tròn đấy là:

    25,12 : 3,14 : 2=4(m)

  Bán kính cả cái hồ và con đương là:

    4 + 1 =5(m)

  Diện tích cái hồ hình tròn là:

    4 x 4 x 3,14 =50,24(m²)

  Diện tích cái hồ và đường đi là:

    5 x 5 x 3,14=78,5 ( m²)

  Diện tích đường đi là:

    78,5 – 50,24 =  25,26 ( m²)

                  Đáp số : 25,26 m²

   

  0
  2021-10-08T08:07:49+00:00

  Bán kính của hồ là:

  $25,12:3,14:2=4(m)$ 

  Diện tích của hồ là:

  $4\times 4\times 3,14=50,24(m^2)$ 

  Bán kính hình tròn lớn gồm hồ và đường đi là:

  $4+1=5(m)$ 

  Diện tích hình tròn lớn là:

  $5\times 5\times 3,14=78,5(m^2)$ 

  Diện tích con đường là:

  $78,5-50,24=28,26(m^2)$ 

  Đáp số: $28,26m^2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )