Dãy chất nào dưới đây chỉ chứa hiđrocacbon no? A.CH3,C2H6,C3H9,C4H10 B.C2H6,C4H10,C5H12,C7H14 C.C2H6,C4H10,C5H12,C6H14 D.CH3,C2H6,C5H12,C6H14

Question

Dãy chất nào dưới đây chỉ chứa hiđrocacbon no?
A.CH3,C2H6,C3H9,C4H10
B.C2H6,C4H10,C5H12,C7H14
C.C2H6,C4H10,C5H12,C6H14
D.CH3,C2H6,C5H12,C6H14

in progress 0
Elliana 1 tháng 2021-11-10T20:22:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:23:17+00:00

  ĐÁP ÁN C nha bạn do chúng đều là các ankan nên chỉ chứa các liên kết xích ma bền

  Câu A loại C3H9 và CH3

  Câu B loại C7H14

  Câu D loại CH3

  0
  2021-11-10T20:23:42+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Đáp án A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )