Dd A chứa CuSO4 có nồng độ a%. Sau khi cho bay hơi 20% lượng nước thì dd trở nên bão hoặc . Thêm 5,5g CuSO4 vào dd bão hoà trên thì có 10g CuSO4.5H2O

Question

Dd A chứa CuSO4 có nồng độ a%. Sau khi cho bay hơi 20% lượng nước thì dd trở nên bão hoặc . Thêm 5,5g CuSO4 vào dd bão hoà trên thì có 10g CuSO4.5H2O tách ra. Tính a và C% của dd bão hoà

in progress 0
Alexandra 1 tháng 2021-08-05T17:17:21+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:19:12+00:00

  $n_{CuSO_4}=0,034375(mol)$

  $n_{CuSO_4.5H_2O\text{tách}}=0,04(mol)$

  Gọi $x$ là khối lượng dd bão hoà, $y$ là số mol $CuSO_4$ trong dd.

  $\to C\%=\dfrac{160y.100}{x}$

  Sau khi thêm $0,034375$ mol $CuSO_4$:

  $n_{CuSO_4(dd)}=y+0,034375-0,04=y-0,005625(mol)$

  $m_{dd}=x+5,5-10=x-4,5(g)$

  $\to C\%=\dfrac{160(y-0,005625).100}{x-4,5}$

  Ta có:

  $\dfrac{160y.100}{x}=\dfrac{160(y-0,005625)100}{x-4,5}$

  $\to \dfrac{y}{x}=\dfrac{y-0,005625}{x-4,5}$

  $\to xy-4,5y=xy-0,005625x$

  $\to \dfrac{y}{x}=\dfrac{1}{800}$

  Giả sử $y=1(mol); x=800g$

  $\to C\%_{\text{bão hoà}}=\dfrac{1.160.100}{800}=20\%$

  $m_{H_2O}=800-1.160=640g$

  Trước khi bay $20\%$ nước, nước có khối lượng $640:80\%=800g$

  $\to a=\dfrac{1.160.100}{1.160+800}=16,67\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )