Để điều chế khí Oxi , người ta nung KClO3 , phản ứng xảy ra theo phương trình : KClO3 ——> KCl + O2 Sau một thời gian nung nóng ta thu được 168,2 g

Question

Để điều chế khí Oxi , người ta nung KClO3 , phản ứng xảy ra theo phương trình :
KClO3 ——> KCl + O2
Sau một thời gian nung nóng ta thu được 168,2 g chất rắn và 53,76 lít khí O2 (đktc)
Tính khối lượng KClO3 ban dầu đã đem nung và % khối lượng KClO3 đã đem nhiệt phân

in progress 0
Adalyn 5 tháng 2021-07-13T02:42:06+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:43:17+00:00

  Đáp án: + Giải thích các bước giải:

  $2KClO_3\xrightarrow[MnO_2]{t^o}2KCl+3O_2$
  `n_{O_2}=\frac{53,76}{22,4}=2,4(mol)`
  `->m_{O_2}=2,4.32=76,8(g)`
  Ta có :
  `m_{KClO_3(bđ)}=m_{\text{rắn}}+m_{O_2}=168,2+76,8=245(g)`
  `n_{KClO_3(bđ)}=\frac{245}{122,5}=2(mol)`
  Theo phương trình :
  `n_{O_2(\text{lý thuyết})}=3/2 n_{KClO_3}=3(mol)`
  Mà thực tế thu được `2,4(mol)` nên `%KClO_3` phân hủy là
  `H%=\frac{2,4}{3}.100=80%`

  0
  2021-07-13T02:43:53+00:00

  Đáp án:

  \({m_{KCl{O_3}}}ban đầu= 168,2 + 76,8 = 245g\)

  \(\% {m_{KCl{O_3}}} = \dfrac{{196}}{{245}} \times 100\%  = 80\% \)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2KCl{O_3} \to 2KCl + 3{O_2}\\
  {n_{{O_2}}} = 2,4mol\\
   \to {m_{{O_2}}} = 76,8g\\
   \to {m_{KCl{O_3}}}ban đầu= {m_chất rắn} + {m_{{O_2}}}\\
   \to {m_{KCl{O_3}}}ban đầu= 168,2 + 76,8 = 245g\\
  {n_{KCl{O_3}}}phản ứng= \dfrac{2}{3}{n_{{O_2}}} = 1,6mol\\
   \to {m_{KCl{O_3}}} = 196g\\
   \to \% {m_{KCl{O_3}}} = \dfrac{{196}}{{245}} \times 100\%  = 80\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )