để điều chế nitơ trong công nghiệp người ta cho amoni clorua tác dụng với natri nitrit lượng N2 thoát ra cho tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao thu được

Question

để điều chế nitơ trong công nghiệp người ta cho amoni clorua tác dụng với natri nitrit lượng N2 thoát ra cho tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao thu được một khí không màu và bị hoá nâu trong không khí . viết các phản ứng xảy ra và tính lượng cần dùng để thu được 2,24lít nitơ

in progress 0
Allison 3 tuần 2021-09-08T14:12:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:14:24+00:00

  Các phản ứng xảy ra:

  \(N{H_4}Cl + NaN{O_2}\xrightarrow{{}}NaCl + {N_2} + 2{H_2}O\)

  \({N_2} + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2NO\)

  Khí không màu bị hóa nâu trong không khí là \(NO\) do xảy ra phản ứng

  \(2NO + {O_2}\xrightarrow{{}}2N{O_2}\)

  Khí sinh ra có màu nâu đỏ.

  Ta có: 

  \({n_{{N_2}}} = \frac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{N{H_4}Cl}} = {n_{NaN{O_2}}}\)

  \( \to {m_{N{H_4}Cl}} = 0,1.(18 + 35,5) = 5,35{\text{ gam}}\)

  \({m_{NaN{O_2}}} = 0,1.(23 + 14 + 16.2) = 6,9{\text{ gam}}\)

  0
  2021-09-08T14:14:46+00:00

  $NaNO_2+NH_4Cl\to NaCl+N_2+2H_2O$

  $N_2+O_2\buildrel{{3000^oC, \text{tia lửa điện}}}\over\longrightarrow 2NO$

  $n_{N_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$

  $\Rightarrow n_{NaNO_2}=n_{NH_4Cl}=0,1(mol)$

  $m_{NaNO_2}=0,1.69=6,9g$

  $m_{NH_4Cl}=0,1.53,5=5,35g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )