Để hòa tan hoàn toàn 12 gam CuO cần dùng 100 gam dung dịch H2SO4 x%. a) Tính x? b) Tính nồng độ phần trăm của muối có mặt trong dung dịch sau phản ứng

Question

Để hòa tan hoàn toàn 12 gam CuO cần dùng 100 gam dung dịch H2SO4 x%.
a) Tính x?
b) Tính nồng độ phần trăm của muối có mặt trong dung dịch sau phản ứng?
( Biết: Fe = 56; Cu= 64; S = 32; O = 16; H=1)

in progress 0
Reese 1 năm 2021-09-20T14:18:08+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:19:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) `CuO+H_2SO_4→CuSO_4+H_2O`

  `n_{CuO}=\frac{12}{80}=0,15\ mol`

  `n_{H_2SO_4}=n_{CuO}=0,15\ mol`

  `m_{H_2SO_4}=0,15.98=14,7\ gam`

  `C%_{H_2SO_4}=\frac{17}{100}.100%=17%`

  b) `m_{dd}=m_{CuO}+m_{dd\ H_2SO_4}`

  `m_{dd}=12+100=112\ gam`

  `C%_{CuSO_4}=\frac{0,15.160}{112}.100% \approx 21,43%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )