để nuôi cấy thực vật ở cà chua 2n =24 người ta tiến hành cho vào môi trường nuôi cấy nhân tạo 5 tế bào sinh dưỡng và tiến hành Nuôi cấy trong 4 giờ

Question

để nuôi cấy thực vật ở cà chua 2n =24 người ta tiến hành cho vào môi trường nuôi cấy nhân tạo 5 tế bào sinh dưỡng và tiến hành Nuôi cấy trong 4 giờ 40 phút trong quá trình nuôi cấy người ta đếm được tổng số 1270 tế bào con xuất hiện qua các thế hệ phân chia biết rằng số lần nguyên phân của các tế bào là như nhau hãy xác định
A số lần nguyên phân của tế bào đưa vào nuôi cấy
B tốc độ phân bào của các tế bào
C tổng số nhiễm sắc thể đơn mà môi trường nội bào đã cung cấp cho các tế bào khi tham gia giảm phân
Giúp mình giải và công thức nha.

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-21T03:57:49+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T03:59:08+00:00

  Gọi k là số lần nguyên phân, theo bài ra ta có:

   5 x ($2^{k+1}$ – 2) = 1270 → k = 7

  4 giờ 40 phút = 280 phút

  Tốc độ phân bào: 280 : 7 = 40 phút/lần

  Tổng số NST môi trường cung cấp cho phân bào:

  ($2^{7}$ – 1) x 5 x 24 = 15240 NST 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )