Để tác dụng vừa đủ với 9,84g hỗn hợp X gồm 3 oxit là CuO, Fe2O3, Al2O3 người ta cho từ từ V(l) hỗn hợp khí CO và H2 (đktc) đi qua X nung nóng đến khi

Question

Để tác dụng vừa đủ với 9,84g hỗn hợp X gồm 3 oxit là CuO, Fe2O3, Al2O3 người ta cho từ từ V(l) hỗn hợp khí CO và H2 (đktc) đi qua X nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, kế thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí và hơi nặng hơn hỗn hơp khí ban đầu 2g và a gam chất rắn Y.
, Cho chất rắn Y vào 36g dung dịch NaOH 10%khuấy kỹ để phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thu được dung dịch Z. Cho từ từ dung dịch HCl 0,5M vào Z, lúc đầu không có kết tủa, khi cho đến 100ml dung dịch HCl 0,5M thì trong dung dịch bắt đầu có kết tủa. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi nguyên tố có trong hỗn hợp X.

in progress 0
Kylie 2 giờ 2021-09-07T09:44:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:45:38+00:00

  Đáp án:

  $\%Al=10,98\%$

  $\%Fe=31,3\%$

  $\%Cu=27,64\%$

  $⇒\%O=30,08\%$

  Giải thích các bước giải:

  PTHH

  $Fe_2O_3+3CO\xrightarrow{t^o} 2Fe+3CO_2$

  $Fe_2O_3+3H_2\xrightarrow{t^o} 2Fe+3H_2O$

  $CuO+CO\xrightarrow{t^o}Cu+CO_2$

  $CuO+H_2\xrightarrow{t^o}Cu+H_2O$

   Do $H_2; CO$ vừa đủ nên hỗn hợp khí và hơi gồm $H_2O; CO_2$

  Chất rắn Y gồm: $Cu;Fe; Al_2O_3$

  Hòa tan chất rắn Y chỉ có $Al_2O_3$ phản ứng

  $Al_2O_3+2NaOH\to 2NaAlO_2+H_2O$

  Do khi thêm vào dung dịch Z, đến 100ml mới có kết tủa ⇒  $NaOH$ dư

  $NaOH_{dư}+HCL\to NaCl+H_2O$

  $⇒n_{NaOH_{dư}}=n_{HCl}=0,1.0,5=0,05\ mol$

  $n_{NaOH\ ban\ đầu}=\dfrac{36.10}{100.40}=0,09\ mol$

  $⇒n_{NaOH\ pư}=0,09-0,05=0,04\ mol\\⇒n_{Al_2O_3}=0,04:2=0,02\ mol$

  Gọi số mol $Fe_2O_3;CuO$ trong hỗn hợp đầu lần lượt là a,b mol

  $⇒160a+80b+102.0,02=9,84\\⇒160a+80b=7,8(1)$

  Theo các PTHH, ta có: 

  $n_{Fe}=2.n_{Fe_2O_3}=2a; n_{Cu}=n_{CuO}=b$

  Bảo toàn khối lượng, ta thấy

  $m_X+m_{Khí\ trước\ pư}=m_Y+m_{khí\ sau\ pư}\\⇒m_X-m_Y=2g⇒m_Y=7,84g$

  $⇒2.56.a+64b+102.0,02=7,84\\⇒112a+64b=5,8(2)$

  Giải hệ (1); (2) ta được

  $a=0,0275; b=0,0425$

  Vậy trong X chứa: 

  $Al: 0,02.2=0,04\ mol⇒\%Al=\dfrac{0,04.27}{9,84}.100\%=10,98\%$

  $Fe: 2.0,0275=0,055\ mol⇒\%Fe=\dfrac{0,055.56}{9,84}.100\%=31,3\%$

  $Cu:0,0425\ mol ⇒\%Cu=\dfrac{0,0425.64}{9,84}.100\%=27,64\%$

  $⇒\%O=100-10,98-31,3-27,64=30,08\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )