Để trung hòa 500ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M và H2SO4 0,1M cần dùng V lít dd Ba(OH)2 0,2M. Giá trị của V là? LÀM CHI TIẾT GIÚP MÌNH NHÉ VOTE 5

Question

Để trung hòa 500ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M và H2SO4 0,1M cần dùng V lít dd Ba(OH)2 0,2M. Giá trị của V là?
LÀM CHI TIẾT GIÚP MÌNH NHÉ VOTE 5

in progress 0
Katherine 3 giờ 2021-09-07T07:51:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:52:34+00:00

  Gọi `HA` là công thức axit chung

  `n_(HA)=0,5.0,3+2.0,5.0,1=0,25(mol)`

  `n_(Ba(OH)_2)=0,2V`

  `2HA+Ba(OH)_2->BaA_2+2H_2O`

  `0,25`          `0,125`

  Theo `PT`

  `=>0,125=0,2V`

  `=>V=0,625(l)`

  0
  2021-09-07T07:52:36+00:00

  Gọi `HX` là công thức axit chung

  `n_(HX)=0,5.0,3+2.0,5.0,1=0,25(mol)`

  `n_(Ba(OH)_2)=0,2V`

  `2HX+Ba(OH)_2->BaX_2+2H_2O`

  `0,25`          `0,125`

  `=>0,125=0,2V`

  `=>V=0,625(l)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )