Điều chế: 1. Viết các phương trình điều chế nước giaven khi chỉ có:Natri, Mangan đioxit, hiđroclorua. a. Nước giaven. b. Clorua vôi. c. Kali clorat. d

Question

Điều chế:
1. Viết các phương trình điều chế nước giaven khi chỉ có:Natri, Mangan đioxit, hiđroclorua.
a. Nước giaven. b. Clorua vôi. c. Kali clorat. d. axit hipoclorơ.
2.Từ các hóa chất : NaCl(r), MnO2(r), NaOH(dd), KOH(dd), H2SO4(đặc), Ca(OH)2(r).
Viết PTHH điều chế :
a/ HCl b/Nước Giaven c/ Kali clorat d/Clorua vôi e/Oxi

in progress 0
Ayla 1 tháng 2021-08-04T20:27:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:28:39+00:00

  1)

  Các phản ứng xảy ra:

  \(2Na + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}2NaOH+H_2\)

  \(Mn{O_2} + 4HCl\xrightarrow{{}}MnC{l_2} + C{l_2} + 2{H_2}O\)

  \(2NaOH + C{l_2}\xrightarrow{{}}NaCl + NaClO + {H_2}O\)

  Thiếu \(Ca\) không ra được clorua vôi nha

  \(Ca{(OH)_2} + C{l_2}\xrightarrow{{}}CaOC{l_2} + {H_2}O\)

  Thiếu \(K\) để ra kali clorat

  \(6KOH + 3C{l_2}\xrightarrow{{{t^o}}}KCl{O_3} + 5KCl + 3{H_2}O\)

  \({H_2}O + C{l_2}\overset {} \leftrightarrows HCl + HClO\)

  2)

  Phản ứng xảy ra:

  \(NaC{l_r} + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{{t^o}}}NaHS{O_4} + HCl\)

  \(Mn{O_2} + 4HCl\xrightarrow{{}}MnC{l_2} + C{l_2} + 2{H_2}O\)

  \(2NaCl + {H_2}O\xrightarrow{{đpdd/kmn}}NaCl + NaClO + {H_2}\)

  \(6KOH + 3C{l_2}\xrightarrow{{{t^o}}}KCl{O_3} + 5KCl + 3{H_2}O\)

  \(Ca{(OH)_2} + C{l_2}\xrightarrow{{}}CaOC{l_2} + {H_2}O\)

  \(2KCl{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}2KCl + 3{O_2}\)

  0
  2021-08-04T20:28:51+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  `-` Thêm `Ca(OH)_2` và `KOH` nha bạn

  Phương trình hóa học:

  a,

  `MnO_2 + 4HCl \to MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2H_2O`

  `2Na + 2H_2O \to 2NaOH + H_2\uparrow`

  `Cl_2 + 2NaOH \to NaCl + NaClO + H_2O`

  b,

  `Ca(OH)_2 + Cl_2 \to CaOCl_2 + H_2O`

  c,

  `6KOH + 3Cl_2 \to 5KCl + KClO_3 + 3H_2O`

  d,

  `H_2O + Cl_2 \to HCl + HClO`

  Câu 2:

  Phương trình hóa học:

  a,

  `2NaCl + H_2SO_4 \to Na_2SO_4 + 2HCl`

  b,

  `2NaCl \overset{\quad \text{điện phân nóng chảy}\quad }\to 2Na\downarrow + Cl_2\uparrow`

  `Cl_2 + 2NaOH \to NaCl + NaClO + H_2O`

  c,

  `3Cl_2 + 6KOH \to 5KCl + KClO_3 + 3H_2O`

  d,

  `Ca(OH)_2 + Cl_2 \to CaOCl_2 + H_2O`

  e,

  `2H_2O \overset{\quad \text{điện phân}\quad }\to 2H_2\uparrow + O_2\uparrow`

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )