độ tam CuSO4{80 độ C: 87,7g, 20 độ C: 35,5g – làm lạnh 1877 dung dịch CuSO4=> hỏi cp4os bao nhiêu tinh thể CuSO4, 5H2O tach khỏi dung dịch?

Question

độ tam CuSO4{80 độ C: 87,7g, 20 độ C: 35,5g – làm lạnh 1877 dung dịch CuSO4=> hỏi cp4os bao nhiêu tinh thể CuSO4, 5H2O tach khỏi dung dịch?

in progress 0
Ariana 2 tuần 2021-07-12T10:34:53+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:36:20+00:00

  Gọi `x` là số mol `CuSO_4 . 5H_2O` tách ra khỏi dung dịch.

  `n_(CuSO_4) = x` `(mol)` và `n_(H_2O) = x . 5` `(mol)`

   `⇒ m_(H_2O)`(tách) = `x . 5 . 18` = `90x` `(gam)`

        `m_(CuSO_4)`(tách) = `160x` `(gam)`

  Vì ở `80^oC` cứ `100` gam nước hòa tan được `87,7` gam `CuSO_4` tạo ra `187,7` gam dung dịch.

  ⇒ Trong `1877` gam dd `CuSO_4` bão hòa có:

  Khối lượng `CuSO_4` = `(1877 . 87,7)/(187,7) = 877` `(gam)`

  `⇒ m_(H_2O) = 1877 – 877 = 1000` `(gam)`

  Sau khi làm lạnh, tinh thể đã tách ra thì trong dung dịch còn lại có:

  `m_(CuSO_4) = 877 – 160x` `(gam)`

  `m_(H_2O) = 1000 – 90x` `(gam)`

  Vì ở `20^oC` `100` gam nước hòa tan được `35,5` gam `CuSO_4` nên :

   `⇒`      `1000 – 90x` gam nước hòa tan được `877 – 160x` gam `CuSO_4`.

  Ta có phương trình :

  `(1000 – 90x) . 35,5 = 100 . (877 – 160x)`

  `⇒ 35500 – 3195x = 87700 – 16000x`

  `⇒ 16000x – 3195x = 87700 – 35500`

  `⇒ x = 4,076`

  Vậy `n_(CuSO_4 . 5H_2O) = 4,076` `(mol)`

  Khối lượng `CuSO_4 . 5H_2O` = `4,076 . 250 = 1019` `(gam)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )