Đốt 0,72 gam sợi mảnh kim loại magie trong không khí,thu đc magie oxit a)Viết PTHH? b)Tính thể tích khí oxi tham gia phản ứng ở đktc? c)Chi biết khối

Question

Đốt 0,72 gam sợi mảnh kim loại magie trong không khí,thu đc magie oxit
a)Viết PTHH?
b)Tính thể tích khí oxi tham gia phản ứng ở đktc?
c)Chi biết khối lượng kaliclorat KClO3 cần dùng để điều chế lượng oxi trên

in progress 0
Allison 1 năm 2021-11-19T20:38:16+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T20:39:30+00:00

  $nMg=0,72/24=0,03mol$

  $a/$

  $2Mg+O2→2MgO$

  $b/$

  $theo$ $pt :$

  $n_{O_{2}}=1/2.n_{Mg}=0,015mol$

  $⇒V_{O_{2}}=0,015.22,4=0,336l$

  $c/$

  $2KClO_{3}→2KCl+3O_{2}$

  $theo$ $pt :$

  $n_{KClO_{3}}=2/3.n_{O_{2}}=2/3.0,015=0,01mol$

  $⇒m_{KClO_{3}}=0,01.122,5=1,225g.$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )