đốt cháy hoàn toàn 14g C và S .Cần 16,8 lít khí oxi (ĐKTC) tính khối lượng của C và S

Question

đốt cháy hoàn toàn 14g C và S .Cần 16,8 lít khí oxi (ĐKTC) tính khối lượng của C và S

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-10-21T07:50:06+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T07:51:22+00:00

  $n_{O_2}=16,8/22,4=0,75mol$

  $C+O_2\overset{t^o}\to CO_2$

  $S+O_2\overset{t^o}\to SO_2$

  Gọi $n_C=a(mol);n_S=b(mol)$

  Ta có :

  $m_{hh}=12a+32b=14$

  $n_{O_2}=a+b=0,75$

  Ta có hệ pt :

  $\left\{\begin{matrix}
  12a+32b=14 & \\ 
  a+b=0,75 & 
  \end{matrix}\right.$

  $⇒\left\{\begin{matrix}
  a=0,5& \\ 
  b=0,25 & 
  \end{matrix}\right.$

  $⇒m_C=0,5.12=6g$

  $m_S=0,25.32=8g$

   

  0
  2021-10-21T07:51:47+00:00

  nO2=16,8/ 22,4=0,75 mol

  Gọi x là nS  , y là nC

  PTHH: S+O2–>SO2 (Đk nhiệt độ)

            x    x

  C+ O2–>CO2 (Đk nhiệt độ)

   y    y

  Lập hệ PT: 32X+16Y=14

                     x+y=0,75

  –>x=0,25  , y=0,5 mol

  mS=0,25. 32=8g

  mC=0,5. 12=6g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )