đốt cháy hoàn toàn 448ml C2H4(đktc) Cần dùng V lít không khí( đktc) sau phản ứng thu dc mg khí cacbonđioxit và m1g nước. a, viết pthh b, tính giá trị

Question

đốt cháy hoàn toàn 448ml C2H4(đktc) Cần dùng V lít không khí( đktc) sau phản ứng thu dc mg khí cacbonđioxit và m1g nước. a, viết pthh b, tính giá trị V, m,m1
giúp vs a
đagcần gấp a

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-10-27T07:42:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:43:39+00:00

  Đáp án:

  Theo gt ta có: $n_{C_2H_4}=0,02(mol)$

  a, PTHH: $CH_4+2O_2\rightarrow CO_2+2H_2O$

  b, Ta có: $n_{CO_2}=n_{CH_4}=0,02(mol);n_{O_2}=n_{H_2O}=2.n_{CH_4}=0,04(mol)$

  Do đó $V_{O_2}=0,896(l)\Rightarrow V=4,48(l)$

  Suy ra $m=0,88(g);m_1=0,72(g)$

   

  0
  2021-10-27T07:44:05+00:00

  Đáp án:

   Đổi 448ml = 0,448 lít 

  nC2H4=$\frac{VC2H4}{22,4}$ = $\frac{0,448}{22,4}$ =0,02mol

  PTHH : C2H4 + 2O2 -t0→ 2CO2+ 2H2O

  TBR    : 0,02 →  0,04          0,04      0,04   ( mol)

  VO2=nO2×22,4=0,04×22,4=0,896 ( lít)

  VKK=VO2×5=0,896×5= 4,48 lít 

  MCO2= 12+16×2=44 (g)

  mC= nC×MC=44×0,04=1,76 (g)

  MH2O=16+1×2=18(g)

  mH2O =nH2O ×MH2O =18×0,04=0,72 ( g )

  Giải thích các bước giải:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )