Đốt cháy hoàn toàn 6,2g A chỉ chứa C,H,O cần 8g O2 thu được 8,8g CO2. Xác định CTPT của A biết A là 1 rượu. Cho 6,2g A trên tác dụng vừa hết với 1 axi

Question

Đốt cháy hoàn toàn 6,2g A chỉ chứa C,H,O cần 8g O2 thu được 8,8g CO2. Xác định CTPT của A biết A là 1 rượu. Cho 6,2g A trên tác dụng vừa hết với 1 axit no đơn chức B thì thu được 11,8g 1 este.Xác định công thức axit và ete và tính khối lượng axit phản ứng

in progress 0
Josephine 6 giờ 2021-10-24T00:52:51+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:53:56+00:00

  Đáp án:

  A là \({C_2}{H_4}{(OH)_2}\)

  Este là \({(HCOO)_2}{C_2}{H_4}\)

  Giải thích các bước giải:

   Sơ đồ phản ứng:

  \(A + {O_2}\xrightarrow{{}}C{O_2} + {H_2}O\)

  BTKL: \({m_A} + {m_{{O_2}}} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} \to {m_{{H_2}O}} = 5,4{\text{ gam}}\)

  Ta có: 

  \({\text{ }}{{\text{n}}_{C{O_2}}} = \frac{{8,8}}{{44}} = 0,2{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{{H_2}O}} = \frac{{5,4}}{{18}} = 0,3{\text{ mol}} \to {n_A} = {n_{{H_2}O}} – {n_{C{O_2}}} = 0,3 – 0,2 = 0,1{\text{ mol}}\)

  Ta có: \({M_A} = \frac{{6,2}}{{0,1}} = 62;\;{C_A} = \frac{{0,2}}{{0,1}} = 2\)

  A là ancol nên A là \({C_2}{H_4}{(OH)_2}\)

  Gọi axit cần tìm là RCOOH

  \(2RCOOH + {C_2}{H_4}{(OH)_2}\xrightarrow{{}}{(RCOO)_2}{C_2}{H_4} + 2{H_2}O\)

  \( \to {n_{este}} = {n_A} = 0,1{\text{ mol}} \to {{\text{M}}_{este}} = 2R + 44.2 + 28 = \frac{{11,8}}{{0,1}} = 118 \to R = 1\)

  Este là \({(HCOO)_2}{C_2}{H_4}\)

  \({n_{HCOOH}} = 2{n_A} = 0,2{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{HCOOH}} = 0,2.46 = 9,2{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )