Đốt chay hoàn toàn 7,4g hợp chất hữ cơ A thu được 17,6g khí co2 và 9 gam h20. Biết phân tử chất A chỉ chứa 1 nguyên tử oxi trong phân tử và tác dụng v

Question

Đốt chay hoàn toàn 7,4g hợp chất hữ cơ A thu được 17,6g khí co2 và 9 gam h20. Biết phân tử chất A chỉ chứa 1 nguyên tử oxi trong phân tử và tác dụng với na giải phóng h2. Hãy xấc định công thức phân tử và công thức cấu tạo có thể có của A

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-05T14:07:09+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T14:08:50+00:00

  Đáp án:

   C4H10O

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  nC{O_2} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{17,6}}{{44}} = 0,4\,mol\\
  nC = nC{O_2} = 0,4\,mol\\
  n{H_2}O = \dfrac{m}{M} = \dfrac{9}{{18}} = 0,5\,mol\\
  nH = 2n{H_2}O = 1\,mol\\
  mO = mA – mC – mH = 7,4 – 0,4 \times 12 – 1 = 1,6g\\
  nO = \dfrac{{1,6}}{{16}} = 0,1\,mol\\
  nC:nH:nO = 0,4:1:0,1 = 4:10:1\\
   \Rightarrow CTPT:{C_4}{H_{10}}O\\
  A:\\
  C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – C{H_2} – OH\\
  C{H_3} – CH(C{H_3}) – C{H_2} – OH\\
  C{H_3} – C{(C{H_2})_2} – OH\\
  C{H_3} – CH(OH) – C{H_2} – C{H_3}\\
  C{H_3} – C(OH)(C{H_3}) – C{H_3}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )