Đốt cháy hoàn toàn hydrocacbon A thu 8,8g CO2 và 5,4g H2O. a. Xác định CTPT A b. Clo hóa 0,75g A thu 2,475g dẫn xuất B. Xác định đúng CTCT ( sản phẩm

Question

Đốt cháy hoàn toàn hydrocacbon A thu 8,8g CO2 và 5,4g H2O.
a. Xác định CTPT A
b. Clo hóa 0,75g A thu 2,475g dẫn xuất B. Xác định đúng CTCT ( sản phẩm chính), gọi tên B.

in progress 0
Arya 4 tuần 2021-11-12T01:10:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T01:12:18+00:00

  a, 

  $n_{CO_2}=\dfrac{8,8}{44}=0,2 mol$

  $n_{H_2O}=\dfrac{5,4}{18}=0,3 mol > n_{CO_2}$

  $\to$ ankan $C_nH_{2n+2}$

  $\Rightarrow n=\dfrac{n_{CO_2}}{n_A}=\dfrac{0,2}{0,3-0,2}=2$

  Vậy A là $C_2H_6$

  b,

  $n_A=\dfrac{0,75}{30}=0,025 mol=n_B$

  $\Rightarrow M_B=\dfrac{2,475}{0,025}=99$

  $B: C_2H_{5-x}Cl_x$

  $\Rightarrow 12.2+5-x+35,5x=99$

  $\Leftrightarrow x=2$ ($C_2H_4Cl_2$)

  CTCT: 

  (1) $CH_3-CHCl_2$ (1,1-đicloetan)

  (2) $CH_2Cl-CH_2Cl$ (1,2-đicloetan)

  0
  2021-11-12T01:12:46+00:00

  Đáp án:a, \({C_2}{H_4}\)

              b, \({C_2}{H_3}Cl\)  monome vinyl clorua

                  \({C_2}{H_4}C{l_2}\) 1,2-dichloroethane

  Giải thích các bước giải:

   a, \({n_{C{O_2}}} = 0,2\) và \({n_{{H_2}O}} = 0,3\)

  \({n_{{H_2}O}} – {n_{C{O_2}}} = 0,1\). Suy ra A là ankan 

  \(\bar C = \dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{ankan}}}} = 2 \to {C_2}{H_4}\)

  b, \(\begin{array}{l}
  {C_2}{H_4} + C{l_2} \to {C_2}{H_3}Cl + HCl\\
  {C_2}{H_4} + C{l_2} \to {C_2}{H_4}C{l_2}
  \end{array}\)

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 0,026\\
  62,5a + 99b = 2,475
  \end{array} \right.\)

  a=0,004 b=0,022

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )