đốt cháy hôn hợp gồm 1 ankan và 1 anken cần 14 lít oxi. hấp thu sản phẩm cháy vào 200ml ba(oh)2 1M thu được 29,55 gam kết tủa và khối lượng dung dịch

Question

đốt cháy hôn hợp gồm 1 ankan và 1 anken cần 14 lít oxi. hấp thu sản phẩm cháy vào 200ml ba(oh)2 1M thu được 29,55 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm a gam
tìm ankan và anken
tìm a

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-10-08T16:41:17+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T16:42:55+00:00

  Đáp án:

  ⇒ĐỀ BÀI SAI

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức ankan: $C_nH_{2n+2};\ (n≥1)$. anken: $C_mH_{2m};(m≥2)$

  Và số mol ankan, anken lần lượt là x,y. 

  $C_nH_{2n+2}+\dfrac{3n+1}{2}O_2\xrightarrow{t^o}nCO_2+(n+1)H_2O\\x\hspace{1,5cm}\dfrac{(3n+1)x}{2}\hspace{2cm}xn\\C_mH_{2m}+\dfrac{3m}{2}O_2\xrightarrow{t^o}mCO_2+mH_2O\\y\hspace{1,5cm}\dfrac{3my}{2}\hspace{2cm}ym$

  Theo bài ra, ta có: 

  $n_{O_2}=\dfrac{(3n+1)x}{2}+\dfrac{3mx}{2} ⇒ 1,25=3nx+x+3ym⇒3(xn+ym)+x=1,25(1)$

  Hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng 0,2 mol $Ba(OH)_2$ thu được 0,15 mol kết tủa

  ⇒ có 2 TH xảy ra: 

  TH1: $Ba(OH)_2$ dư ⇒ $n_↓=n_{CO_2}$⇒xn+ym=0,15⇒x=1,25-0,15.3=0,8 ⇒ Vô lý. 

  TH2: Có 2 phản ứng xảy ra: 

  $CO_2+Ba(OH)_2\to BaCO_3+H_2O\\2CO_2+Ba(OH)_2\to Ba(HCO_3)_2$

  ⇒$n_{CO_2}=n_↓+2.n_{Ba(HCO_3)_2}=0,15+2.(0,2-0,15)=0,25\ mol ⇒ xn+ym=0,25 ⇒ x= 1,25-0,25.3=0,5 > 0,25 ⇒$ Vô lý

  ⇒ĐỀ BÀI SAI

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )