Đốt hoàn toàn `6,72g` than trong không khí, Thể tích khí `CO_2` thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là ?

Question

Đốt hoàn toàn `6,72g` than trong không khí, Thể tích khí `CO_2` thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là ?

in progress 0
Hailey 4 tháng 2021-08-16T05:18:00+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:19:32+00:00

  Đáp án:

  `V_(CO_2) =12.544 ( l ) `

  Giải thích các bước giải:

  `n_C = 6.72 / 12 = 0.56 ( mol ) `

   `PTHH   :   C   +  O_2 \overset{t^o}to\ CO_2`

                  `  0.56         –                             0.56           mol `

  `V_(CO_2) = 0,56 * 22,4 = 12.544 ( l ) `

  0
  2021-08-16T05:19:40+00:00

  Đáp án:

                                         n(mol) C= 6,72:12=0,56(mol)

                  C + O2 => CO2

      (mol) 0,56   0,56      0,56

  – Thể tích khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn là:

               V CO2=0,56.22,4=12,544(l)

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )