Dung dịch A chứa đồng thời 2axit:HCl và H2SO4. Để trung hòa 40ml dung dịch A cần dùng vừa hết 60ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung

Question

Dung dịch A chứa đồng thời 2axit:HCl và H2SO4. Để trung hòa 40ml dung dịch A cần dùng vừa hết 60ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thì thu được 3,76g hỗn hợp muối khan. Xác định nồng độ mol của từng axit trong dung dịch A?
Thả lời hẳn hoi giúp mk nha , đừng spam nha

in progress 0
Valentina 2 tuần 2021-11-28T14:53:35+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:55:18+00:00

  Đáp án:

   CM HCl=1M; CM H2SO4=0,25M

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol HCl là x, số mol H2SO4 là y.

  \(HCl + NaOH\xrightarrow{{}}NaCl + {H_2}O\)

  \({H_2}S{O_4} + 2NaOH\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\)

  \(\to {n_{NaOH}} = {n_{HCl}} + 2{n_{{H_2}S{O_4}}} = x + 2y = 0,06.1 = 0,06{\text{ mol}}\)

  Dung dịch sau phản ứng thu được NaCl x mol và Na2SO4 y mol.

  Cô cạn thu được 3,76 gam muối khan.

  \(\to 58,5x + 142y = 3,76\)

  Giải được: x=0,04; y=0,01.

  \(\to {C_{M{\text{ HCl}}}} = \frac{{0,04}}{{0,04}} = 1M;\;{{\text{C}}_{M{\text{ }}{{\text{H}}_2}S{O_4}}} = \frac{{0,01}}{{0,04}} = 0,25M\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )