Dung dịch X chứa các ion NH4+, Fe3+, SO42-, NO3-. Cho 100 ml X tác dụng dd Ba(OH)2 dư đun nhẹ thu đc 4,48 lít khí (đktc) và 57,3 gam kết tủa. Mặt khác

Question

Dung dịch X chứa các ion NH4+, Fe3+, SO42-, NO3-. Cho 100 ml X tác dụng dd Ba(OH)2 dư đun nhẹ thu đc 4,48 lít khí (đktc) và 57,3 gam kết tủa. Mặt khác, khi làm khô cẩn thận 100 ml dd X thu đc 34,6 gam muối khan. Tính nồng độ mol các ion trong X
Mn giải giúp e với ạ. E cảm ơn?

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-09-04T09:39:31+00:00 1 Answers 289 views 0

Answers ( )

  -2
  2021-09-04T09:41:06+00:00

  Đáp án:

   Sai đề (khối lượng kết tủa hình như sai á em)

  Giải thích các bước giải:

  Cho 100 ml \(X\) tác dụng với \(Ba(OH)_2\) dư.

  Các phản ứng xảy ra:

  \(N{H_4}^ +  + O{H^ – }\xrightarrow{{}}N{H_3} + {H_2}O\)

  \(B{a^{2 + }} + S{O_4}^{2 – }\xrightarrow{{}}BaS{O_4}\)

  Ta có:

  \({n_{N{H_3}}} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{N{H_4}^ + }}\)

  \({n_{BaS{O_4}}} = \frac{{57,3}}{{233}} = 0,2459{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{S{O_4}^{2 + }}}\)

  Gọi số mol \(Fe^{3+}\) và \(NO_3^-\) lần lượt là \(x;y\).

  Bảo toàn điện tích:

  \(3{n_{F{e^{3 + }}}} + {n_{N{H_4}^ + }} = {n_{N{O_3}^ – }} + 2{n_{S{O_4}^{2 – }}}\)

  \( \to 3x + 0,2 = y + 0,2459.2\)

  Cô cạn cẩn thận được 34,6 gam muối.

  \( \to 56x + 18.0,2 + 62x + 96.0,2459 = 34,6\)

  Giải được: \(x=0,0823;y=-0,045\).

  Sai đề

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )