Dùng khí H2 để khử hết 40g hỗn hợp CuO và Fe2O3.Người ta thu được 28,8g hỗn hợp 2 kim loại. a, Tính thành phần % mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu b, Tín

Question

Dùng khí H2 để khử hết 40g hỗn hợp CuO và Fe2O3.Người ta thu được 28,8g hỗn hợp 2 kim loại.
a, Tính thành phần % mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu
b, Tính thể tích H2 ở đktc cần dùng
c, Tính khối lượng Al cần dùng dể tác dụng với HCl để có lượng H2 dùng ở trên

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-07-23T04:38:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:40:33+00:00

  Cho `CuO: x(mol), Fe_2O_3: y(mol)`

  `=> 80x+160y=40g(1)`

  `CuO+H_2\overset{t^o}{\to}Cu+H_2O`

  `Fe_2O_3+3H_2\overset{t^o}{\to}2Fe+3H_2O`

  `=> 64x+112y=28,8g(2)`

  `(1),(2)=>x=0,1(mol), y=0,2(mol)`

  `a)` `%m_{CuO}=\frac{0,1.80.100%}{40}=20%`

  `=> %m_{Fe_2O_3}=100%-20%=80%`

  `b)` `n_{H_2}=x+3y=0,7(mol)`

  `=> V_{H_2}=0,7.22,4=15,68(l)`

  `c)` `2Al+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2`

  `=> n_{Al}=\frac{2}{3}.0,7=\frac{7}{15}(mol)`

  `=> m_{Al}=\frac{7}{15}.27=12,6g`

   

  0
  2021-07-23T04:40:45+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  CuO + {H_2} \to Cu + {H_2}O\\
  F{e_2}{O_3} + 3{H_2} \to 2Fe + 3{H_2}O\\
  hh:CuO(a\,mol);F{e_2}{O_3}(b\,mol)\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  80a + 160b = 40\\
  64a + 112b = 28,8
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = 0,1mol;b = 0,2mol\\
  {m_{CuO}} = 0,1 \times 80 = 8g\\
  \% CuO = \dfrac{8}{{40}} \times 100\%  = 20\% \\
  \% F{e_2}{O_3} = 100 – 20 = 80\% \\
  b)\\
  {n_{{H_2}}} = {n_{CuO}} + 3{n_{F{e_2}{O_3}}} = 0,7mol\\
  {V_{{H_2}}} = 0,7 \times 22,4 = 15,68l\\
  c)\\
  2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}\\
  {n_{Al}} = \dfrac{2}{3}{n_{{H_2}}} = \dfrac{7}{{15}}mol\\
  {m_{Al}} = \dfrac{7}{{15}} \times 27 = 12,6g
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )