Dưới tác đọng của cuộc khai thác thuộc địa của Pháp,tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam như thế nào?

Question

Dưới tác đọng của cuộc khai thác thuộc địa của Pháp,tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam như thế nào?

in progress 0
Reagan 1 tháng 2021-08-05T00:48:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:49:42+00:00

  *Những chuyển biến mới về kinh tế

  – Kinh tế Việt Nam vẫn mất cân đối, sự chuyển biến chỉ mang tính chất cục bộ ở một số vùng, phổ biến vẫn lạc hậu.

  – Đông Dương là thị trường độc chiếm của tư bản Pháp.

  *Những chuyển biến mới về xã hội:

   Giai cấp địa chủ phong kiến: tiếp tục phân hóa, một bộ phận trung, tiểu địa chủ có tham gia phong trào dân tộc chống Pháp và tay sai.

   Giai cấp nông dân:

  + Bị đế quốc, phong kiến chiếm đoạt ruộng đất, phá sản không lối thoát.

  + Mâu thuẫn giữa nông dân Việt Nam với đế quốc phong kiến tay sai gay gắt. 

  + Nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc.

   Giai cấp công nhân: 

  + Ngày càng phát triển, đến 1929 có trên 22 vạn người, bị tư sản áp bức bóc lột gắn bó với nông dân có truyền thông yêu nước.

  + Chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, trở thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến.

  – Giai cấp tiểu tư sản: 

  + Phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc chống Pháp và tay sai.

  + Bộ phận học sinh, sinh viên, trí thức nhạy cảm với thời cuộc, tha thiết canh tân đất nước, hăng hái đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc.

   Tư sản:  bị phân hóa thành hai bộ phận:

  + Tư sản mại bản: quyền lợi gắn chặt với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với chúng.

  + Tư sản dân tộc: kinh doanh độc lập, có khuynh hướng dân tộc và dân chủ.

  0
  2021-08-05T00:49:43+00:00

  Giữa kinh tế và xã hội có quan hệ chặt chẽ với nhau: thay đổi cơ cấu kinh tế sẽ dẫn đến sự thay đổi về cơ cấu xã hội

  Các giai cấp,tầng lớp mới ra đời làm cho kinh tế Việt Nam có sự thay đổi:kinh tế TBCN ngày được hình thành bên cạnh nền kinh tế Phong Kiến.

  cho mình ctlhn nhé #yêu sử#

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )