em cho 5sao nè , các anh chị giúp em vs tính tích các đơn thức sau r tìm bậc của đơn thức thu được a/-1/3 x ²y và 2xy ³c b/1/4 x ³y và -2x ³y∧5 c/4xy

Question

em cho 5sao nè , các anh chị giúp em vs
tính tích các đơn thức sau r tìm bậc của đơn thức thu được
a/-1/3 x ²y và 2xy ³c
b/1/4 x ³y và -2x ³y∧5
c/4xy ² và -3/4 (x ²y) ³
d/1/6x(2y ³) ²và -9x ∧5 y

in progress 0
Arya 3 ngày 2021-12-07T19:33:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:34:25+00:00

  Đáp án:

   chúc bn học tốt!

  nhớ vote+câu trả lời hay nhất

  Giải thích các bước giải:

  a/-1/3 x ²y.2xy ³c

  = (-1/3.2).(x^2.x).(y.y^3).c

  = -2/3x^3y^4c

  Bậc của đơn thức thu được ở câu a/ là: 8

  b/1/4 x ³y.-2x ³y∧5

  = [1/4.(-2)].(x^3.x^3).(y.y^5)

  = -2/4x^6y^6

  .Bậc của đơn thức thu được ở câu b/ là: 12

  c/4xy ². -3/4 (x ²y) ³

  = 4xy ². -3/4 (x ²)^3.y ³

  = 4xy ². -3/4 (x ^6.y ³

  = [4.-(3/4)].(x.x^6).(y^2.y^3)

  = -3x^7y^5

  Bậc của đơn thức thu được ở câu c/ là: 12

  d/1/6x(2y ³) ².-9x ∧5 y

  = 1/6×2^2(y ³) ².-9x ∧5 y

  = 1/6×2^2y ^6.-9x ∧5 y

  = [1/6.(-9)].(x.x^5).(y^6.y).2^2

  = -3/2x^6y^7.4

  Bậc của đơn thức thu được ở câu d/ là: 13

  0
  2021-12-07T19:35:11+00:00

  Đáp án:

  `↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  `a.-1/3 x ^2y.2xy^3c`

  `= (-1/3.2).(x^2.x).(y.y^3).c`

  `= -2/3x^3y^4c`

  Bậc của đơn thức thu được ở câu a là: `8`

  `b. 1/4 x^3y.-2x^3y^5`

  `= [1/4.(-2)].(x^3.x^3).(y.y^5)`

  `= -2/4x^6y^6`

  Bậc của đơn thức thu được ở câu b là: `12`

  `c.4xy^2. -3/4 (x^2y)^3`

  `= 4xy^2. -3/4 (x^2)^3.y^3`

  `= 4xy^2. -3/4 (x ^6.y^3`

  `= [4.-(3/4)].(x.x^6).(y^2.y^3)`

  `= -3x^7y^5`

  Bậc của đơn thức thu được ở câu c là: `12`

  `d.1/6x(2y^3)^2.-9x^5 y`

  `= 1/6×2^2(y^3)^2.-9x^5 y`

  `= 1/6×2^2y ^6.-9x^5 y`

  `= [1/6.(-9)].(x.x^5).(y^6.y).2^2`

  `= -3/2x^6y^7.4`

  Bậc của đơn thức thu được ở câu d là: `13`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )