Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Tính thể tích axit nitric 68% ( cố khối lượng riêng 1,52g/ml

Question

Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Tính thể tích axit nitric 68% ( cố khối lượng riêng 1,52g/ml) cần để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat. Hiệu suất đạt 90%
A.40,63 lít B.7,68 lít C.36,5 lít D.27,72 lít

in progress 0
Lyla 3 tuần 2021-07-08T17:25:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:27:12+00:00

  Đáp án:

   \(A\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \({C_6}{H_{10}}{O_5} + 3HN{O_3}\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}.{t^o}}}{C_6}{H_7}{O_2}{(N{O_3})_3} + 3{H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{{C_6}{H_7}{O_2}{{(N{O_3})}_3}}} = \frac{{59,4}}{{12.6 + 7 + 16.2 + 62.3}} = 0,2{\text{ kmol}}\)

  \( \to {n_{HN{O_3}{\text{ lt}}}} = 3{n_{{C_6}{H_7}{O_2}{{(N{O_3})}_3}}} = 0,2.3 = 0,6{\text{ kmol}}\)

  Vì hiệu suất là 90%.

  \( \to {n_{HN{O_3}}} = \frac{{0,6}}{{90\% }} = \frac{2}{3}{\text{ kmol}}\)

  \( \to {m_{HN{O_3}}} = \frac{2}{3}.63 = 42{\text{ kg}}\)

  \( \to {m_{dd\;{\text{HN}}{{\text{O}}_3}}} = \frac{{42}}{{68\% }} = 61,765{\text{ kg}}\)

  \( \to {V_{dd\;{\text{HN}}{{\text{O}}_3}}} = \frac{{61,765}}{{1,52}} = 40,63{\text{ lít}}\)

  0
  2021-07-08T17:27:38+00:00

  ${C_6}{H_{10}}{O_5} + 3HN{O_3}\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{t^o}}}{C_6}{H_7}{O_2}{(N{O_3})_3} + 3{H_2}O$

  `n` xen trinitrat thực tế `= (59,4)/(297)=0,2` (mol)

   `=> nHNO3` thực tế `= 0,6` (mol)

  ` => mHNO3 = 37,8` (kg)

   `=> nHNO3` lý thuyết `= (37,8.100)/(90)=42` (kg)

   `=> m dd HNO3 = (42.100)/(68)=(1050)/(17)` (kg)

   `=> V HNO3 = ((1050)/(17))/(1,52)=40,63` (lít)

        `=>` Đáp án `: A`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )