Xét Đa thức P(x) = ax^2 + bx + c. chứng minh rằng a) Nếu a + b + c = 0 thì x = 1 là một nghiệm của P(x) b) Nếu a – b + c = 0 thì x = -1 là một nghiệm

Question

Xét Đa thức P(x) = ax^2 + bx + c. chứng minh rằng
a) Nếu a + b + c = 0 thì x = 1 là một nghiệm của P(x)
b) Nếu a – b + c = 0 thì x = -1 là một nghiệm của P(x)
Áp dụng. Hãy tìm Một nghiệm của các đã thức sau
A(x) = ( 5:2 – 1)x^2 – 5:2 + 1
B(x) = (1 + 3:2) x^2 + – 3:2

in progress 0
Valerie 1 tháng 2021-11-03T11:36:41+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T11:38:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thay x = 1 vào đa thức ax2 + bx + c, ta có:

  a.12 + b.1 + c = a + b + c

  Vì a + b + c = 0 nên a.12 + b.1 + c = a + b + c = 0

  Vậy x = 1 là nghiệm của đa thức ax2 + bx + c khi a + b + c = 0

  0
  2021-11-03T11:38:39+00:00

  Đáp án:

  `a)`

  Thay ` x = 1` ta có

  ` a.1^2+ b.1 + c = 0`

  ` => a + b + c= 0`  (đúng)

  VẬY ` x = 1` là một nghiệm của ` P(x)`

  `b)`

  Thay ` x= -1` ta có

  ` a. (-1)^2 + b.(-1) + c = 0`

  ` => a – b + c = 0 ` (đúng)

  VẬY ` x = -1` là một nghiệm của ` P(x)`

  ÁP dụng

  Ta có

  ` a = 5/2 -1`

  ` b = -5/2`

  ` c = 1`

  ` a + b + c= 5/2 -1 -5/2 + 1 = 0`

  ` => x = 1` là nghiệm

  Bạn xem lại ý thứ `2` nhé

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )