$\frac{1}{(x^2+2x+2)^2}$+ $\frac{1}{(x^2+2x+3)^2}$= $\frac{5}{4}$

Question

$\frac{1}{(x^2+2x+2)^2}$+ $\frac{1}{(x^2+2x+3)^2}$= $\frac{5}{4}$

in progress 0
Reagan 17 phút 2021-10-24T17:57:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T17:58:57+00:00

  Đáp án: $S=\{-1\}$

   

  Giải thích các bước giải:

  $ĐKXĐ:x∈R$ 

  Ta có: 

  $(x^2+2x+2)^2=[(x+1)^2+1]^2≥1^2=1$

  `⇒\frac{1}{(x^2+2x+2)^2}≤\frac{1}{1}=1`

  $(x^2+2x+3)^2=[(x+1)^2+2]^2≥2^2=4$

  `⇒\frac{1}{(x^2+2x+3)^2}≤\frac{1}{4}`

  `⇒\frac{1}{(x^2+2x+2)^2}+\frac{1}{(x^2+2x+3)^2}≤1+\frac{1}{4}=\frac{5}{4}`

  Dấu bằng xảy ra

  $⇔(x+1)^2=0⇔x+1=0⇔x=-1$ (thỏa mãn)

  0
  2021-10-24T17:59:09+00:00

  Đáp án:(Chúc bạn học tốt!)

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )