$\frac{2^{2}}{1×3}$ x $\frac{3^{2}}{2×4}$ x $\frac{4^{2}}{3×5}$ x $\frac{5^{2}}{4×6}$

Question

$\frac{2^{2}}{1×3}$ x $\frac{3^{2}}{2×4}$ x $\frac{4^{2}}{3×5}$ x $\frac{5^{2}}{4×6}$

in progress 0
Josie 22 phút 2021-09-14T09:15:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:17:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `2^2/(1.3)  . 3^2/(2.4).(4^2)/(3.5) .(5^2)/(4.6)`

  `=(2^2 .3^2 .4^2 .5^2)/(1.3 .2.4.3.5.4.6)`

  `=(2.3.4.5)/(1.2.3.4) . (2.3.4.5)/(3.4.5.6) `

  `=5 .2/6`

  `=5/3`

  0
  2021-09-14T09:17:30+00:00

  = 2.2.3.3.4.4.5.5.6.6 / 1.3.2.4.3.5.4.6 

  = 2.5 /6 

  = 10 / 6 = 5/3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )