($\frac{9}{25}$-2.18):(3$\frac{4}{5}$+0.2) $\frac{3^5}{4^5}$ *x =$\frac{3^7}{4^7}$

Question

($\frac{9}{25}$-2.18):(3$\frac{4}{5}$+0.2)
$\frac{3^5}{4^5}$ *x =$\frac{3^7}{4^7}$

in progress 0
Valerie 1 năm 2021-10-01T10:59:19+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:00:25+00:00

  Đáp án: a , ( 9/25 -2.18 ) : (34/5 + 0.2)

  = (9/25 – 218/100 ):(34/5 +2/10)

  = (36/100-218/100):(68/10+2/10)

  = -172/100 :70/10

  = -172/700

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )