Gen có chiều dài 4080 A°. A/G=2/3 số nuclêôtit mà từng môi trường cũng cấp cho gen nhân đôi 4 lần là

Question

Gen có chiều dài 4080 A°. A/G=2/3 số nuclêôtit mà từng môi trường cũng cấp cho gen nhân đôi 4 lần là

in progress 0
Alice 20 phút 2021-09-12T23:09:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:10:32+00:00

  Đáp án:

  – Tổng số Nu của gen là:

  4080 × 2 : 3,4 = 2400 Nu

  – Ta có:

  $\left \{ {{\frac{A}{G}=\frac{2}{3}} \atop {A+G=1200}} \right.$

  – Giải hệ ta được:

  ⇒ $\left \{ {{A=T=480Nu} \atop {G=X=720Nu}} \right.$ 

  – Khi gen nhân đôi 4 lần, môi trường cung cấp cho gen số Nuclêôtit tự do loại A và T là:

  480 × ($2^{4}$ – 1) = 7200 Nu

  – Khi gen nhân đôi 4 lần, môi trường cung cấp cho gen số Nuclêôtit tự do loại G và X là:

  720 × ($2^{4}$ – 1) = 10800 Nu

  0
  2021-09-12T23:11:14+00:00

  Số nucleotit của gen là: 4080 : 3,4 x 2 = 2400

  Theo bài ra ta có: A/G = 2/3 mà A + G = 50%

  nên A = T = 20%; G = X = 30%

  Số nucleotit của gen là:

  G = X = 30% x 2400 = 720

  → A = T = (2400 – 720 x 2) : 2 = 480

  a, Số nucleotit mỗi loại môi trường cung cấp:  

  G = X = 720 x ($2^{4}$ – 1)  = 10800

  A = T = 480 x ($2^{4}$ – 1) = 7200

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )